Veelgestelde vragen voor schooladministraties

Vind hier antwoord op veelgestelde vragen.

De ASSU Onderwijsdatabank is een gezamenlijke database van de educatieve uitgeverijen Malmberg, ThiemeMeulenhoff, Bureau ICE en Uitgeverij Essener. In deze database staan gegevens van door het Ministerie van OCW bekostigde of erkende onderwijsinstellingen, opleidingen en de daaraan verbonden medewerkers in het PO, VO en MBO. Registratie in de ASSU Onderwijsdatabank is gratis voor scholen en haar medewerkers.

De ASSU Onderwijsdatabank is opgericht in 1970 met als doel om zorgvuldig en passend te kunnen communiceren met docenten en/of andere aan de onderwijsinstelling verbonden medewerkers. De persoonsgegevens van medewerkers worden door ASSU verwerkt om enerzijds een zorgvuldige controle uit te voeren of medewerkers werkzaam zijn op een onderwijsinstelling en anderzijds om passend met hen te communiceren. De controle wordt gedaan om te voorkomen dat leerlingen of onbekenden zich als medewerker van een onderwijsinstelling registreren en op deze manier toegang krijgen tot bijvoorbeeld handleidingen en antwoordmateriaal. Daarnaast hebben alleen medewerkers van een onderwijsinstelling recht op hoge kortingen bij het bestellen van beoordelings- of gebruiksmaterialen. De communicatie met de medewerkers van de onderwijsinstellingen heeft altijd betrekking op één van de onderstaande aspecten:
  • Het door de medewerkers bestellen van bestaande op uw onderwijsinstelling gebruikte lesmaterialen, zoals docentlicenties, handleidingen, antwoordboeken, etc.;
  • Het verkrijgen van toegang tot digitale leermiddelen;
  • Het samen ontwikkelen van nieuwe lesmaterialen op basis van onderzoek en evaluatie;
  • Het uitnodigen voor specifieke (vak)bijeenkomsten of andere door uitgevers georganiseerde evenementen.
  • Het informeren over reeds ontwikkelde en beschikbare lesmaterialen die voor u en/of uw onderwijsinstelling mogelijk interessant kunnen zijn;
  • Het delen van algemene inzichten en ontwikkelingen op de vakgebieden van de medewerkers binnen het onderwijs.

De persoonsgegevens in de ASSU Onderwijsdatabank kunnen worden gebruikt door de educatieve uitgeverijen (Malmberg, ThiemeMeulenhoff, Bureau ICE en Uitgeverij Essener) en andere aan het onderwijs gelieerde instellingen.

In de ASSU Onderwijsdatabank kunnen uitsluitend onderwijzende en onderwijsondersteunende personeelsleden van onderwijsinstellingen in PO, VO en MBO worden geregistreerd. Van deze medewerkers worden uitsluitend contactgegevens op school en informatie over de functie(s) gevraagd. Concreet: naamsgegevens, school-e-mailadres, functie (in het geval van docenten: vak(ken))

Dus GEEN persoonlijke-(e-mail)adressen of -telefoonnummers, geboortedata of bijzondere persoonsgegevens.

Elk schooljaar vragen we de onderwijsinstellingen om de gegevens in de ASSU Onderwijsdatabank te controleren en waar nodig aan te vullen. Hierdoor kunnen we ervoor zorgen dat eventuele nieuwe medewerk(st)ers ook van de hiervoor genoemde voordelen kunnen profiteren. En doordat ex-collega's uit de ASSU Onderwijsdatabank kunnen worden geschrapt, stopt automatisch de verzending van informatiemateriaal via e-mail en de post.

Dat mag. De doeleinden waarvoor ASSU persoonsgegevens van medewerkers van scholen verwerkt, zijn verenigbaar met de doeleinden waarvoor scholen deze hebben verzameld. Voor de uitvoering van de functie(s)/taken uit de (arbeids) overeenkomst tussen medewerker en school is namelijk toegang tot en informatie over (docent)leermiddelen van educatieve uitgeverijen gewenst. Dat sluit nauw aan bij de doelstelling van de ASSU Onderwijsdatabank, dat hiervoor zowel door Malmberg en ThiemeMeulenhoff actief wordt gebruikt en waarover op de websites van de hiervoor genoemde uitgeverijen wordt gecommuniceerd. Hierbij wordt ook rekening gehouden met het feit dat de verstrekking geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens betreft. Ook zijn de gevolgen hiervan voor de medewerker gering en zijn passende waarborgen getroffen ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Medewerkers kunnen via www.assu.nl zelf hun persoonsgegevens aanvullen, wijzigen of verwijderen en van hun andere privacyrechten gebruik maken. Zie hiervoor ook de Privacyverklaring.

Voor het uitvoeren van de controleprocedure van ASSU is géén verwerkersovereenkomst tussen ASSU en de scholen noodzakelijk.

ASSU is namelijk geen verwerker in de zin van de AVG/privacyregelgeving maar een ontvanger van de zakelijke contactgegevens van medewerkers van de school aangezien deze door ASSU niet in opdracht van de school worden verwerkt.

Vanuit de positie als verwerkingsverantwoordelijke bepaalt de school of de doelstelling van ASSU voor de verzameling/verwerking van de persoonsgegevens verwantschap heeft met de doelstelling van de school (AVG, art 5 lid 1). Komt de school tot de conclusie dat dit zo is en verstrekt zij de gegevens op vrijwillige basis aan ASSU, dan doet zij dit als verantwoordelijke.

Het opnemen en verwerken van de gegevens in de ASSU Onderwijsdatabank gebeurt door ASSU onder haar eigen doelstellingen en met haar eigen middelen. Hierdoor wordt ASSU ook als verwerkingsverantwoordelijke gezien. Er is feitelijk sprake van verstrekking van persoonsgegevens van de ene verantwoordelijke naar een andere.

Om te voldoen aan de wettelijke informatieplicht. Uw medewerkers kunnen op deze manier worden geïnformeerd over de verwerking van de gegevens die door de onderwijsinstelling zijn verstrekt aan ASSU. Tevens kunnen zij zo gebruik maken van hun privacyrechten.

ASSU gaat zorgvuldig om met de verstrekte gegevens. Zodra deze in de ASSU Onderwijsdatabank zijn verwerkt, ontvangen de betreffende collega's van ASSU een e-mailbericht waarin zij worden geïnformeerd over de registratie in de ASSU Onderwijsdatabank en de herkomst van de gegevens. In deze e-mail staat ook vermeld hoe zij zelf de ASSU-registratie kunnen activeren om in aanmerking te komen voor de hiervoor genoemde voordelen. En tevens hoe zij de verstrekte gegevens kunnen bekijken, wijzigen en/of verwijderen.

Nee, er wordt door ASSU een e-mailbericht gestuurd waarin zij worden geïnformeerd over de gegevensverstrekking van de school. Hierin wordt eveneens gevraagd om de ASSU-registratie te activeren. In het activatieproces op onze website wordt gevraagd om de ASSU-registratie te beveiligen met een persoonlijk wachtwoord. Daarnaast wordt in verband met de AVG en Telecomwet verzocht om toestemming te geven voor het gebruik van uw e-mailadres(sen). Uw collega's beslissen derhalve ZELF of er commerciĆ«le e-mailberichten naar hun school-e-mailadres mogen worden verzonden en uiteraard pas nadat zij ASSU hiervoor toestemming hebben gegeven.

Als de knop of link in het uitnodigings-e-mailbericht voor de controle niet werkt, dan kunt u proberen handmatig in te loggen op:
  • www.voscholenassu.nl
  • www.mboscholenassu.nl
  • www.poscholenassu.nl
met inloggegevens die eveneens hierin zijn meegestuurd. Mocht dit nog niet lukken, neemt u dan contact op met de ASSU Service Desk via info@assu.nl.

Neemt u dan contact op met de ASSU Service Desk via info@assu.nl.

Functiebenamingen in het onderwijs lopen erg uiteen. U wordt verzocht om de functie te kiezen uit de lijst die het meest dicht bij die van de medewerker in de buurt komt.

De ASSU Onderwijsdatabank maakt gebruik van een tabel met vakken per opleidingen die zo veel mogelijk is gebaseerd op de meest actuele officiƫle regeling elementcodetabel VO en vakcodetabel VO van het Ministerie van OCW. Als een medewerker een vak verzorgt dat niet voorkomt in onze tabel, kunt u hiervoor 'Overige vakken' uit de vakkenlijst gebruiken.

U kunt ook de algemene contact- en opleidingsgegevens van uw schoollocatie wijzigen via deze website.

PO-schoollocaties kunnen dit na inlog doen op het scherm 'Schoolgegevens'.

Voor VO en MBO vindt u nadat u bent ingelogd op het scherm Invulgegevens de knoppen 'Algemene gegevens' en 'Opleidingen' waarmee u bij de juiste gegevens komt en deze kunt wijzigen.